Algemene voorwaarden

 1. Aanvaarding voorwaarden
  Elke Klant is geacht onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van de klant tegenstrijdig zijn, blijven onze voorwaarden van toepassing, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.
   
 2. Prijzen
  Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten, webshop, catalogi en offertes dienen enkel als aanwijzing. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan schommelende wisselkoersen of markttendensen, en dit zonder voorafgaande berichtgeving.
  De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling, geen enkele vorm van disconto wordt toegestaan. PCSHOP Midden Limburg bvba zal de uiterste zorg besteden aan de vermelde prijzen die aanwezig zijn op de webshop en deze zo correct mogelijk houden. Indien voor een product, de prijs die vermeld staat op de webshop, dermate afwijkt van de normale prijs, waardoor het voor PCSHOP Midden Limburg bvba onmogelijk is om deze uit te leveren aan de vermelde prijs, zal het door de klant reeds overgeschreven bedrag integraal teruggestort worden op rekening van de klant zonder verdere kosten en annuleert PCSHOP Midden Limburg bvba de levering.
   
 3. Betalingsvoorwaarden
  Alle aanrekeningen zijn contant, netto en zonder disconto betaalbaar op ons rekeningnummer. De betaling, van de in de webshop aangekochte goederen, moet op onze rekening aanwezig zijn vooraleer er met de verzending van de producten wordt begonnen.
   
 4. Leveringen
  De leveringstermijnen worden steeds ter inlichting gegeven. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke bepalingen kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op annulering van de bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. De verkoper behoud zich het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren.
  Producten die via onze webshop zijn besteld worden enkel uitgeleverd op het ogenblik dat de betaling volledig op onze rekening aanwezig is.
  De producten die besteld zijn via onze webshop kunnen NIET afgehaald worden in onze kantoren maar worden steeds opgestuurd naar het adres van de koper.
  Alle leveringen en spoedverzendingen zijn steeds op kosten van de koper. Alle aankopen worden getransporteerd op risico van de klant ongeacht de wijze van transport. Bij annulatie van een bestelling wordt een bedrag van € 12,50 aangerekend.
  Retour van goederen, verkeerdelijk besteld door de koper, worden NIET terug aanvaard, ook al worden deze teruggestuurd op zijn kosten binnen de 8 dagen en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota. Verkeerde leveringen moeten binnen de 8 dagen aan ons adres terugbezorgd worden in hun originele verpakking en een verpakking in perfecte staat en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota. DOA (Dead on arrival) moeten teruggestuurd worden naar de fabrikant binnen de termijn die vermeld staat in de bijgeleverde voorwaarden van het product en volgens de bepalingen van de fabrikant.
  Alle producten die naar het adres van PCSHOP Midden Limburg bvba worden teruggestuurd en niet het gevolg zijn van een verkeerde levering dóór PCSHOP Midden Limburg bvba, zullen onmiddelijk teruggezonden worden naar de klant waarbij de klant hiervoor alle kosten draagt (dit zijn de kosten van de verzending vermeerderd met de administratieve kost van € 12,50).
   
 5. Garantie
  De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestelde beperkingen. De garantie is beperkt tot vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport en verzekering door de koper worden gedragen.
  De klachten moeten schriftelijk worden ingediend aan het adres van de fabrikant (Instructies voor het verkrijgen van de garantie zijn steeds ingesloten in de originele verpakking van het product). De waarborg vervalt indien de bij levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. Garantie betwistingen dienen te gebeuren aan het rechtstreekse adres van de fabrikant waarbij de algemene voorwaarden van de fabrikant gelden.
   
 6. Klachten
  De conformiteit van de levering of diensten dient door de koper gecontroleerd bij ontvangst van de goederen of na uitvoering.
  Latere betwistingen omtrent de conformiteit van de goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen of na uitvoering van de werken schriftelijk ingediend worden. Alle retourzendingen dienen in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten. De verzendkosten zijn steeds ten laste van de koper.
   
 7. Aansprakelijkheid
  De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt door de geleverde goederen of diensten. De koper dient er steeds voor te zorgen dat materiaal en gegevens die van cruciaal belang zijn voor de werking van zijn bedrijf, steeds op een door hem gekende manier kunnen worden gerecupereerd. De tijd en het materiaal dat hiervoor nodig is kan niet ten laste gelegd worden van de verkoper of de installateur.
   
 8. Bevoegdheid
  Enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd om geschillen tussen koper en verkoper te behandelen. Bij betwistingen geadresseerd aan de fabrikant zullen de voorwaarden van de fabrikant gelden.
  Van deze regeling kan enkel door de verkoper worden afgeweken.